Avfallshanteringspolicy

BIARO rekommenderar – Att utforma en avfallshanteringspolicy / plan

En avfallshanteringspolicy / avfallshanteringsplan är ett styrdokument som berättar för verksamheten på vilket sätt man ska hantera sitt avfall. Till grund ligger oftast verksamhetens Miljöpolicy.
Vad som betraktas som avfall definieras i Miljöbalken och Avfallsförordningen.

Vad bör en avfallshanteringspolicy innehålla?

Policyn bör fokusera på de arbetssystem som:

  • Möjliggör för verksamheten och dess medarbetare att se till att allt avfall bortskaffas på ett korrekt sätt utan att äventyra människors hälsa och utan att använda processer eller metoder som kan vara skadliga för miljön.
  • Ser till att personer som hanterar, producerar, paketerar, transporterar och/eller bortskaffar avfall vidtar åtgärder för att undvika skada eller risk för skada på sig själva eller andra (inklusive allmänheten).

Avfallsminimering
En verksamhet bör minimera den avfallsmängd som produceras i den mån det är rimligt och ekonomiskt möjligt.
Återanvändning. I den mån det är möjligt och ekonomiskt försvarbart bör en verksamhet se till att återanvända artiklar som ännu inte nått slutet av sin livslängd.

Återvinning
Återvinning av avfall bör främjas och genomföras för att minimera den avfallsmängd som är avsedd för deponi.

Bortskaffande
Där produktion av avfall är oundviklig ska en verksamhet se till att företagets segregerings-, lagrings-, hanterings-, transporterings- och bortskaffningsprocesser uppfyller gällande lagstiftning.

Vilka mål kan man sätta upp?

Det är av stor vikt att sätta upp mål för sitt arbete. Som sedan mäts och följs upp på regelbunden basis. En verksamhet bör förbättra sitt miljörelaterade arbete kontinuerligt. Exempel på vad detta kan innebära:

  • Se till att korrekta och lämpliga avfallsbehållare görs tillgängliga och lättåtkomliga för alla medarbetare.
  • Se till att avfall återvinns eller bortskaffas utan att äventyra människors hälsa och genom att använda processer som har minsta möjliga inverkan på miljön.
  • Utveckla och tillämpa hållbara processer och rutiner.
  • Bidra till en cirkulär ekonomi genom att sortera allt som är möjligt att återvinna cirkulärt och på så vis möjliggöra så att materialet kan förädlas och bli samma material igen.
  • Bidra till att minimera deponeringen av kommersiella och industriella avfall.