Cirkulär ekonomi för företag

Hållbart företagande för en bättre framtid

I Sveriges regerings skrivelse i december 2015, ”Politik för hållbart företagande”, redovisar man sin syn på hållbart företagande i framtiden. Den innehåller dessutom tydliga förväntningar på företag och organisationers hållbarhetsarbete samt rekommendationer om hur arbetet bör bedrivas.

Skrivelsen handlar bland annat om företag och organisationers ansvar för en hållbar miljö och klimat. Vid FN:s möte om hållbar utveckling i Rio 2012 antogs ett tioårigt ramverk av program om hållbar konsumtion och produktion. Hållbar konsumtion och produktion anses vara en förutsättning för att minska klimat- och miljöförändringarna och ställa om till en grön och cirkulär ekonomi.

”Regeringen ska stärka förutsättningarna för hållbar konsumtion och produktion och övergången till en resurseffektiv och cirkulär ekonomi, bland annat genom att involvera näringslivsorganisationer och företag”
Skr.2015/16:69

Så hur kommer företag och organisationer påverkas av detta framöver? Det vi vet med säkerhet är att alla kommer att påverkas, oavsett var man som företag/organisation befinner sig i supply chain kedjan.

Den viktigaste intressenten kring återvinning, branchorganisationen Återvinningsindustrierna, menar att utvecklingen mot en cirkulär ekonomi går alldeles för sakta och att det behövs en rad olika styrmedel för att öka takten.

Sverige kan bli mycket bättre på att ta tillvara sina resurser. Allt för mycket värdefullt material förbränns och deponeras i dag. Regeringen bör därför införa krav på sortering och säkerställa att osorterat avfall inte förbränns.

Läs gärna mer om Återvinnningsindustriernas syn i artikeln ”Så blir Sverige världens mest cirkulära ekonomi”:

Naturvårdsverket har blivit utsedda som nationell fokalpunkt i ovanstående nämda ramverksarbete. Då efterfrågan på miljövänlig teknik och miljövänliga lösningar ökar globalt så kommer insatser för att stimulera innovationer och kommersialisering av miljö- och klimatteknik att göras.

”Insatser ska omfatta miljöteknikområdet, spetstekniker, avancerade systemlösningar för hållbara städer samt ökat fokus på återvinning och resurseffektivitet på materialområdet.”
Skr.2015/16:69

En annan viktig del i detta är hur företag/organisationer inom kort får ökade lagkrav på sig för att redovisa sitt hållbarhetsarbete. Läs mer om detta på biaro.se/hallbarhetslagen.

Naturvårdsverkets uppdrag om kommunikation om ekosystemtjänster 2014-2017 handlar bland annat om att förbättrade miljöräkenskaper. Något som sannolikt renderar i att företag behöver redovisa hur man hanterar sitt avfall i verksamheten på ett tydligare sätt än tidigare.

Det råder ingen tvekan om att alla företag och organisationer kommer att behöva ta tillvara på sitt avfall på ett tydligare sätt i framtiden. Vi på BIARO kan hjälpa Er med våra stilrena miljöstationer som finns i en rad olika utföranden.

Miljölådan Double och Miljölådan Tripple

Vi på BIARO är medlemmar i nätverket Cradle Net

Cradle Net är ett tvärsektoriellt nätverk bestående av ett 100-tal formgivare, producenter, kemister, arkitekter, eko-strateger m fl som arbetat för att tillämpa och sprida information om cirkulär ekonomi grundat i konceptet, i Sverige och över världen. Liknande konstellationer finns även i Holland och Danmark. Såväl individer som företaget och andra organisationer, är välkomna att bli medlemmar i Cradle Net, som drivs som en ideell förening.

Cirkulär ekonomi – vad innebär det?

Är du intresserad av cirkulär ekonomi, så rekommenderar vi att du tittar på videoklippet här nedan för att få en snabbintroduktion i ämnet.

”Något jag rekommenderar alla större företag och organisationer är att ta fram en avfallshanteringspolicy.”

– Markus Håkansson, ansvarig för hållbarhetsfrågor Grant Thornton*