Hållbarhetslagen

Vi kan hjälpa er med ert miljöansvar genom en hållbar källsortering

Våra produkter för källsortering har funnits i många år men är mer aktuella än någonsin. I takt med att hela vårt samhälle behöver ställa om alltmer till en cirkulär ekonomi, där varje förbrukad produkts råvara i så hög utsträckning som möjligt kan återföras i kretsloppet, så ställs högre krav på kontor och i offentliga miljöer att ta ansvar och ha en ordning för att ta hand om olika typer av avfall.

Vår syn är att detta ska kunna göras utan att göra avkall på trivsel och utrymme på kontoret. Det ska också vara lättillgängligt, annars ”blir det inte av”.

Vi erbjuder stiliga och praktiska källsorteringsprodukter, gjorda av en återvunnen papp, som kan hjälpa stora som små företag och organisationer med denna typ av hantering.

Hållbarhetslagen

Den 1 juli 2016 föreslås EU:s redovisningsdirektiv bli svensk lag
Detta innebär att alla större företag och organisationer ska ta fram en hållbarhetsrapport med icke-finansiella upplysningar som behövs för förståelse av företagets utveckling, ställning, resultat och konsekvenser av dess verksamhet. Upplysningar ska bland annat omfatta frågor om miljö, sociala förhållanden och personal, respekt för mänskliga rättigheter och motverkande av korruption.

En hållbarhetsrapport ska innehålla och beskriva:

  • Företagets affärsmodell
  • Företagets policy i hållbarhetsfrågor samt mångfalds- och jämställdhetspolicy.
  • Resultatet av tillämpningen av policys.
  • De väsentliga risker som är kopplade till företagets verksamhet, företagets affärsförbindelser, produkter eller tjänster som sannolikt leder till negativa konsekvenser
  • Hur företaget hanterar riskerna
  • Andra icke-finansiella förhållanden som är relevanta för verksamheten.

Om företaget inte tillämpar någon policy i en eller flera av frågorna, ovan, ska skälen för detta anges.

Det blir revisorns uppgift att se till så att denna hållbarhetsrapport finns.

Vilka företag ska följa lagen?

Urvalskriterierna enligt det svenska lagförslaget är stora företag som på balansdagen överskrider minst två av tre gränsvärden, antal anställda 250 personer, balansomslutning 20 M Euro (175 mkr) eller nettoomsättning 40 M Euro (350 mkr).

”Något jag rekommenderar alla större företag och organisationer är att ta fram en avfallshanteringspolicy.”

– Markus Håkansson, ansvarig för hållbarhetsfrågor Grant Thornton och medlem i FAR och FEE*

*Grant Thornton är ett revisions- och konsultföretag med över 1100 medarbetare vid 23 kontor runt om i Sverige. Läs mer om deras rådgivningstjänster på www.grantthornton.se